Emerytury w tym roku także ze zmianami

Wiek emerytalny określa tabela, emerytury wzrosły o 2,9%, zlikwidowano dodatek wyrównawczy i obowiązkowe składki do II. filarów wzrosła do 5%.


dziadek, emeryt, młotek, pieniądze, euro

Emeryci, którzy do końca 2019 roku byli uprawnieni do płacenia za usługi telewizyjne według obniżonej stawki 2,32 euro, są automatycznie zwolnieni z płacenia tej opłaty od 1 stycznia.
Do emerytury według tabeli

Wiek emerytalny ustala tabela. Obniżony wiek emerytalny dla ubezpieczonych, którzy przepracowali wymaganą liczbę lat na stanowisku zaliczonym do I kategorii pracy oraz I i/lub II. kategorii funkcji, pozostaje zachowana nawet w ramach nowego ustawodawstwa.

Wyższe emerytury. O 2,9 proc

ZUS już teraz wypłaca emerytom wyższe emerytury. Waloryzuje je albo o 2,9%, albo przynajmniej o stałą kwotę gwarantowaną, ustaloną jako 2% średniomiesięcznej kwoty danego rodzaju emerytury.

Wyższe emerytury minimalne

Zmienił się system naliczania emerytury minimalnej, powiązując ją z przeciętnym wynagrodzeniem. Aby uzyskać emeryturę minimalną, konieczne będzie spełnienie warunku 30-letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego. W wieku 30 lat wysokość minimalnej emerytury będzie stanowić 33% średniego wynagrodzenia na Słowacji i wyniesie 334,30 euro. W przypadku posiadania więcej niż 30 lat i mniej niż 40 lat, minimalna emerytura będzie zwiększana za każdy rok o 2% kwoty minimum życiowego, a za 40 i więcej lat ubezpieczenia emerytalnego o 3% za każdy rok. Jednocześnie zmienia się także wycena emerytury minimalnej – będzie ona regularnie rosła wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, a także wraz ze wzrostem minimum egzystencji.

W przypadku kobiet urodzonych w latach 1958–1959 wzrosną wcześniejsze emerytury

ZUS przeliczy wysokość wcześniejszej emerytury dla kobiet bez wniosku ubezpieczonego, którzy przeszli lub przejdą na wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2020 r., a którzy ustalając wiek emerytalny według wciąż obowiązujących tzw. system emerytalny nie uwzględniał wychowania dziecka. Są to kobiety urodzone w latach 1958 i 1959, które wychowały jedno lub dwójkę dzieci. Zakład ubezpieczeń społecznych ustali na nowo ich wiek emerytalny, biorąc pod uwagę spełnienie warunku wychowania dziecka. Skróci to okres od uzyskania przez nich prawa do wcześniejszej emerytury do osiągnięcia wieku emerytalnego, w którym wysokość wcześniejszej emerytury została obniżona.

Wartość emerytury? Jego kwota wynosi 13,6361 euro

Jest to jedna z podstawowych wielkości służących do obliczenia świadczenia emerytalnego w danym roku. Do jej obliczenia przyjmuje się aktualną wartość emerytury obowiązującą w roku, w którym powstało prawo do jej wypłaty. Zatem jeżeli w roku 2020 powstanie prawo do emerytury, przyjęta zostanie wartość emerytury wynosząca 13,6361 euro.

Czechosłowackie emerytury

Znosi się tzw. dopłatę wyrównawczą. Zamiast tego ustala się specjalne obliczenie emerytury (emerytalnej, przedwczesnej i rentowej) dla emerytów federalnych. Zostanie to osiągnięte w ten sposób, że suma czeskiej i słowackiej emerytury częściowej będzie równa emeryturze, do której ubezpieczony byłby uprawniony, gdyby posiadał wyłącznie słowacki okres ubezpieczenia emerytalnego. Przy tej korekcie nie obowiązuje już warunek posiadania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i każdy, kto ma prawo do emerytury lub renty z Republiki Czeskiej i uzyskał co najmniej roczny okres ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o Republika Słowacka będzie uprawniona do takiej emerytury.

Kwota referencyjna wynosi 464,60 euro

Kwota ta stanowi wartość przeciętnej miesięcznej emerytury wypłacanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (I filar emerytalny). Jest to warunek wypłaty emerytury z oszczędności emerytalnych (II Filar) w drodze wycofania się z programu. Wycofanie się z programu odbywa się w formie umowy, w której oszczędzający określa miesięczną wysokość emerytury, okres wypłaty lub nawet jednorazowe wycofanie całej zaoszczędzonej kwoty składek. Jedynym warunkiem rezygnacji z programu jest to, że suma kwot świadczeń emerytalnych wypłacanych oszczędzającemu będzie wyższa od kwoty referencyjnej. W praktyce oznacza to, że w przypadku wypłaty emerytur oszczędzającemu w 2020 r. m.in. emerytura z I filara, renta inwalidzka, renta rodzinna obejmująca rentę długoterminową lub renta wypłacana z zagranicy w łącznej kwocie co najmniej 464,60 euro, będą mogły zwrócić się do towarzystwa emerytalnego o wypłatę całej zaoszczędzonej kwoty składek za jednym razem.

Wpłaty na emeryturę w II. filary: 5%

Obowiązkowe wpłaty na II. filarów wzrósł do 5% podstawy wymiaru. Stawka tych składek wzrasta corocznie o 0,25% i będzie rosła do 2024 r. Ubezpieczeni oszczędzający w II. filarów wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne do filara I (Ubezpieczenia Społeczne) w danym okresie zostaje odpowiednio obniżona, tak aby składki do filaru I i II. filarów zawsze wynosiło ogółem 18%. W 2024 r. opłata będzie podzielona na 12% dla I filaru i 6% dla II filara. filar.

Seniorzy nie płacą ulg

Emeryci, którym do końca 2019 roku przysługuje prawo do płacenia za usługi telewizyjne według obniżonej stawki 2,32 euro (ze względu na pobieranie emerytury lub renty z tytułu potrzeb materialnych) od 1 stycznia są automatycznie zwolnieni z płacenia tego świadczenia. Po tym terminie płatnik płacący poprzez SIPO nie będzie posiadał recepty RTVS na dokumencie SIPO. Nie ma potrzeby kontaktowania się z RTVS.

Płatnik, który dokonał wpłaty bezpośrednio na rachunek RTVS, od stycznia nie ma obowiązku dokonywania wpłaty (wszelkie stałe zlecenie płatnicze w banku musi zostać anulowane).

Płatnik płatności, który dokonuje płatności w wysokości 4,64 euro, jest odbiorcą świadczeń emerytalnych zgodnie z ustawą nr. 461/2003 o ubezpieczeniu społecznym (renta emerytalna, przedwczesna, inwalidzka, renta wdowia, wdowiec i sierota) lub pobierający równorzędne świadczenia emerytalne wypłacane z zagranicy, nie posiada stałych dochodów z działalności zarobkowej, nie zamieszkuje z inną osobą w gospodarstwie domowym posiadający stałe dochody z działalności zarobkowej przysługuje zwolnienie z wpłaty od następnego miesiąca po zgłoszeniu i udokumentowaniu tego faktu. Rezygnację z płatności można dokonać w sekcji Anuluj subskrypcję lub wypełniając formularz w dowolnym oddziale Poczty Słowackiej.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Wskazowki